Undervisnings-opplegg

Tips til undervisningsopplegg

Vi har laget noen generelle og noen mer spesifikke opplegg som kan være til hjelp når du skal jobbe med antisemittisme. Vi har lagt vekt på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlige ferdigheter.

Hvordan jobbe med begreper

For å få fullt utbytte av fagtekster er det viktig å forstå sentrale begreper. Her har vi laget et opplegg som bruker både lesing, samtale og skriving som en innføring til temaet antisemittisme. Denne metoden brukes på barnetrinnet, men fungerer også godt med eldre elever.

Forberedelse:

 • Skriv ut teksten «Antisemittismen» til hver elev.
 • Skriv ut et skjema (Hva er antisemittisme?) til hver elev.
 • Hver elev trenger fargeblyanter i fargene rød, blå, grønn, lilla, gul og rosa.

Gjennomføring:

 1. Alle elevene sitter med fargeblyanter og teksten foran seg.
 2. Lærer leser innledning og første avsnitt høyt for elevene mens de følger med i teksten. Så leser lærer første avsnitt en gang til og ber elevene streke under med rødt i teksten der begrepet antisemittisme blir forklart.
 3. Lærer fortsetter å lese og ber elevene streke under med riktig farge til riktig begrep og forklaring.
 4. Når lærer er ferdig med å lese teksten, skal elevene intervjue andre elever for å finne svar på de ulike begrepene og forklaringene. Det kan være lurt å gi dem en tidsfrist for når skjemaet skal være ferdig utfylt.
 5. Nå har alle elevene lest teksten sammen med lærer og snakket om sentrale begreper i tillegg til å skrive dem ned. Det neste er at to og to elever samskriver en tekst som gjengir innholdet i den originale teksten. Da skal de bruke forklaringene fra intervjuene og ha elever på sin egen alder som målgruppe.
 6. Til slutt leser hvert par teksten opp for et annet par og gir hverandre tilbakemelding på hva som er bra.

Hva er antisemittisme? / Til elev
Hva er antisemittisme?/ Til lærer

Forslag til bearbeiding av tekstene gjennom skriving

Under følger to forslag til hvordan elevene kan jobbe med tekstene gjennom skriving. Det første forslaget er en sammenlignende tekst, mens det andre er en informerende tekst. I det første skriveopplegget skal elevene sammenligne argumentasjonen i antisemittismen i to ulike perioder. Det er laget som en femavsnittstekst. Det andre skriveopplegget er en informativ femavsnittstekst. Vi har laget det om Den moderne antisemittismen, men her kan du selv gjøre om til den perioden dere jobber med.

Sammenlignende femavsnittstekst/ Til elev
Informativ femavsnittstekst / Til elev

Forslag til bearbeiding av tekster gjennom lesing

I og med at dette er nytt stoff for de fleste elevene, kan det være lurt å bruke ulike lesestrategier når man jobber med det. Her er to ulike strategier som vi anbefaler.

Den ene er lesing i roller, hvor elevene får ulike oppgaver til samme tekst som de presenterer for hverandre. Den andre er resiprok leseundervisning, hvor elevene samarbeider om å bearbeide en tekst.

Lesing i roller, forslag til hvordan tekstene introduseres for elevene

Tekstene om antisemittismen gjennom historien er skrevet for ungdom fra ca. 14 år og oppover. Likevel kan de være litt utfordrende for noen lesere. En måte å hjelpe elevene med å komme inn i teksten på, er å la dem lese den sammen. Dette vil hjelpe dem til å få en bredere forståelse av innholdet.

Lesing i roller bygger på en bevisst plan for hvordan tekster skal angripes. Elevene deles i grupper, og alle får forskjellige oppgaver – de får ulike leserposisjoner. Under får du et forslag til roller. Det kan være en idé å la to og to på hver gruppe ha samme rolle første gang, for å la dem bli fortrolige med opplegget. En annen anbefaling er å gi roller som passer til hver enkelt elev. Elevene noterer underveis.

Forslag til roller

 • Ordstyrer – leser teksten ekstra godt og forbereder spørsmål, som kan være lukkede eller åpne. Ordstyreren skal også lede en gruppesamtale når alle er ferdige med sin oppgave.
 • Opplyser – skal trekke frem sider ved teksten som er spesielt viktige, for eksempel hva man kan lære eller hva man kan reflektere over.
 • Ordkunstner – finner ord som er vanskelige, nye eller viktige, og forklarer dem. I disse tekstene er det en del sentrale begreper som går igjen. Derfor har ordkunstneren en viktig oppgave her.

Kom gjerne med eksempler før elevene går i gang, det kan være nødvendig med modellering. Det kan også være lurt å ta en del av en tekst i en innkjøringsfase. Når alle er ferdige, deler elevene med gruppen hva de har gjort gjennom en samtale ledet av ordstyreren.

Resiprok leseundervisning

Resiprok lesing innebærer at elevene sitter i grupper og samarbeider om strategibruk ved lesing av tekst. Metoden går ut på at lærer modellerer hvilke strategier elevene kan bruke ved lesing, for deretter å la elevene lese teksten med bruk av de samme strategiene. Strategiene det fokuseres på, er: lage sammendrag, lage spørsmål, arbeide med begrepsforståelse, kunne forutse videre innhold i teksten. Hensikten er at modellering og dialog om strategier skal bidra til at elevene sammen finner meningen i teksten.

Fremgangsmåte

I forkant av lesingen får elevene en gjennomgang av hvilke strategier de kan benytte. Deretter blir elevene plassert i grupper eller par og leser ulike sekvenser av teksten for hverandre, for eksempel annethvert avsnitt. Den som leser, gjenforteller det som ble lest, og den som lytter, stiller spørsmål til strategibruk og begrepsvalg. Elevene kan godt notere ned det de mener er viktigst. Deretter bytter de roller.

Øvelse for muntlig ferdighet og diskusjon

Her vil vi anbefale en metode som kalles «fire hjørner». Den får alle elevene med, og den gir også lærer mulighet til å stille spørsmål og å få elevene til å se ting fra flere sider.

Fire hjørner / Til lærer

Tverrfaglighet med norsk

Vi vil også anbefale to opplegg som er knyttet opp til norskfaget og SFF. Det ene tar utgangspunkt i novellen «Han var enno varm» av Gudrun Pausewang, og er en novelleanalyse.

Novellen_Han var enno varm / Til elev
Novelle analyse/ Til elev

Det andre opplegget er et samarbeid mellom norsk og SFF og har fokus på både lesing og skriving. Her skal klassen lese ungdomsromanen Nærmere høst av Marianne Kaurin (2012).

Tverrfaglig undervisningsopplegg / Til lærer

×