Om nettressursen

Om nettressursen Antisemittisme – før og nå

Intensjon og innhold

Jødisk Museum i Oslo arbeider aktivt med prosjekter som har som formål å forebygge og motvirke antisemittisme. Som et ledd i dette arbeidet har museet utviklet nettressursen Antisemittisme – før og nå. Ressursen tematiserer antisemittismen i historien og samtiden.

Med læringsressursen ønsker vi å skape innsikt, formidle kunnskap og stimulere til refleksjon om antisemittismens uttrykksformer og virkninger gjennom tidene. Samtidig er antisemittismen ikke bare et fenomen som tilhører fortiden, den lever videre også i vår egen tid. Så sent som i 2015 ble det for eksempel utført voldelige angrep mot jødiske mål i Danmark og Frankrike, med dødelig utfall.

På et mer generelt plan ønsker vi også å styrke bevisstheten om konspirasjonsteorier og hatretorikk, og mekanismene som ligger til grunn for disse fenomenene. Selv om antisemittismen er særpreget og har lange historiske røtter, har forestillinger om «Den andre» som mindreverdig og truende også rammet andre grupper – ofte med brutale konsekvenser.

Faglig relevans

Nettressursen har relevans for flere kompetansemål innenfor samfunnsfag og KRLE på ungdomstrinnet, og historie og samfunnsfag i videregående skole.

Tekstene og oppgavene dekker flere kompetansemål, og det er lagt opp til at man kan jobbe tverrfaglig. Du vil finne forslag til hvordan du kan kombinere arbeid med norsk, KRLE og SFF, og samtidig øve lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Flere av oppgavene i kategoriene refleksjon og aktualitet egner seg til muntlig diskusjon. I tillegg inneholder nettressursen oppgaver som kan stimulere til klassediskusjon, og som kan brukes i flere fag.

Ettersom tekstene er skrevet spesifikt til aldersgruppen for å skape innsikt, formidle kunnskap og stimulere til refleksjon om antisemittismens uttrykksformer, er de også en god og sikker kilde for elever som skal søke informasjon på egen hånd.

Nettressursens ulike elementer

 1. Hovedtekster
  De åtte hovedtekstene danner hovedrammen for nettressursen. Disse tekstene vil gi elevene solide kunnskaper om hva antisemittisme er, når og hvordan den oppsto, hvordan den har endret seg over tid, og hvilke virkninger den har hatt i ulike faser av historien. Tekstene belyser også hvordan antisemittismen kommer til uttrykk i dag. Alle tekstene har ordforklaringer, slik at de skal være lette å lese for eleven.
 2. Oppgaver
  Hver hovedtekst følges av et sett med oppgaver: repetisjon, kildeoppgave, refleksjon og aktualitet. Til alle refleksjons- og aktualitetsoppgaver er det laget en fasit eller tips til hvordan oppgavene kan brukes. Disse oppgavene egner seg også godt til diskusjoner i klassen.
 3. Fordypningstekster
  Hovedtekstene følges av ti fordypningstekster. Disse tekstene utdyper noen sentrale temaer fra hovedtekstene. Noen av fordypningstekstene – som for eksempel teksten om ritualmordanklagen – viser hvordan antisemittismen har vært preget av kontinuitet over tid. Andre fordypningstekster – som for eksempel teksten om den antisemittiske volden på 1300-tallet – belyser hvilke mekanismer som har bidratt til å påvirke antisemittismen i konkrete historiske situasjoner. To av fordypningstekstene retter fokus på antisemittismen i norsk historie: den ene teksten tar for seg årene 1814–1940, mens den andre handler om Holocaust i Norge under andre verdenskrig. I tillegg foreligger det en tekst om holocaustbenektelse, som kan være sentral å trekke inn ettersom dette er forestillinger elevene kan støte på i sin egen hverdag.
 4. Intervjuer med faghistorikere
  Nettressursen inneholder åtte intervjuer med faghistorikere, der de i korte filmsnutter forteller om antisemittisme ut fra sitt kompetansefelt, på en lettfattelig måte.
 5. Ungdommen forteller
  Nettressursen inneholder også korte filmintervjuer med norsk-jødisk ungdom. Vi tror disse filmene kan skape identifikasjon, gjenkjennelse og engasjement hos elevene. Alle intervjuene – både med faghistorikere og med ungdommer – er relativt korte, slik at de enkelt kan brukes i klasserommet.
×