Videregående

Antisemittisme

Repetisjonsoppgaver

 1. Hva menes med ordet antisemittisme?
 2. Hva betyr det at antisemittismen har lange historiske røtter?
 3. Hvordan har antisemittismen endret seg over tid?
 4. Hva betyr ordet konspirasjonstenkning? Hvordan har dette preget antisemittismen?
 5. Hva menes det med at antisemittismens historie består av både brudd og kontinuitet?

Middelalderen

Repetisjonsoppgaver

 1. Hvorfor flyttet jøder blant annet til Europa i tidlig middelalder?
 2. Hva var forskjellen på holdningene til jødene i Europa i tidlig middelalder og i høymiddelalderen?
 3. Hvorfor ble jødene fremstilt som griske og gjerrige i høymiddelalderen?
 4. I senmiddelalderen ble jødene i større grad rammet av voldelige aksjoner og rene massakre. Hvorfor skjedde dette?
 5. Hva mener vi med at jødene ble demonisert i senmiddelalderen?

Kildeoppgaver

«Jødene i Norwich kjøpte en kristen gutt før påskehøytiden. De torturerte ham på alle de samme måter som Herren selv ble torturert på. På langfredag hengte de ham opp på en kjepp, i hat mot vår Gud. Deretter gravla de ham.»

(Utdrag fra Den anglosaksiske krønike, ca. 1155. Gjengitt i Gavin Langmuir: Thomas of Monmouth: Detector of Ritual Murder, i Speculum oktober 1984, s. 820. Her oversatt fra engelsk. Beretningen omhandler den første kjente ritualmordanklagen som ble rettet mot jødene i høymiddelalderen.)

Les kilden

 1. Hvordan fremstilles jødene i kildeutdraget? Synliggjør kilden noen sentrale sider ved antisemittismen i middelalderen?
 2. Følg lenken til fordypningsteksten om ritualmordanklagen. Her kan du lese at beskyldningene om at jøder begår rituelle drap, har levd videre helt frem til vår egen tid. Hva forteller dette oss om forholdet mellom brudd og kontinuitet i antisemittismens historie?

Refleksjon

Teksten du har lest, nevner begrepet «konspirasjonsteorier». Forklar først hva en konspirasjonsteori er, og gi deretter eksempler på en slik teori fra teksten. Har du opplevd å få høre om konspirasjonsteorier fra venner, eller funnet slike på nettet? Hvis ja, gi eksempler.

Aktualitet

Boken Konspiranorge er skrevet av John Færseth og ble gitt ut i 2013. Du skal nå lese en anmeldelse av boken, skrevet av Eystein Halle, med overskriften «En gal, gal verden». Bruk anmeldelsen til å finne eksempler på en konspirasjonsteori som har likhetstrekk med det du har lest om i teksten om antisemittisme i middelalderen. Beskriv likhetene og eventuelt forskjellene. Les anmeldelsen under.
En gal verden

Reformasjon

Repetisjonsoppgaver

 1. Hvordan forandret Luther sin omtale av jødene i løpet av livet?
 2. Kan vi finne spor av antisemittisme andre steder enn i tekst fra denne tiden?
 3. Hvilke områder var jødene blitt fordrevet fra før reformasjonen?
 4. Hva menes det med at antisemittismen «hadde lite å gjøre med hva virkelige jøder gjorde eller ikke gjorde»?
 5. Hvordan påvirket den antijødiske volden midt på 1600-tallet jødenes situasjon i Øst-Europa?

Kildeoppgaver

«Jeg har hørt mange historier om jødene som stemmer overens med Kristi bedømmelser, om hvordan de (jødene) har forgiftet brønner, begått mord, kidnappet barn […] For kidnappingen av barn har de […] ofte blitt brent på bålet eller fordrevet. Jeg er klar over at de benekter alt dette. Det sammenfaller imidlertid med Kristi vurderinger, som fastslår at de er giftige, bitre, hevngjerrige, listige slanger, snikmordere og barn av djevelen, som stikker og gjør skade i smug der de ikke kan gjøre det åpent.»

(Utdrag fra Martin Luther: Om jødene og deres løgner, 1543. Her oversatt til norsk fra den engelske utgaven, som er trykt i samleverket Luther’s Works.)

Les kilden.

 1. Hvordan fremstiller Luther jødene i denne teksten?
 2. Om jødene og deres løgner ble tatt i bruk i nazistisk propaganda under andre verdenskrig. Hvorfor tror du dette skriftet ble oppfattet som attraktivt blant nazistene? Begrunn svaret.

Refleksjon

 1. Jødenes situasjon i Europa ble forandret under reformasjonen. Kristne fra ulike grupper ‒ protestanter, katolikker og andre ‒ sloss mot hverandre, men de forfulgte også jødene. Kan du finne eksempler på minoriteter som utsettes for forfølgelser og drap i dag (2017) på grunn av konflikt og strid innad i andre religioner? Finner du likheter/forskjeller? Vær konkret.
 2. Les teksten under. Skriv et kort referat av den (to‒tre setninger). Finn deretter ut hva en hugenott er, og les litt om historien deres. Hvorfor tror du hugenottene skjulte jøder under krigen i Frankrike?
  Virtual Jewish World

Aktualitet

Det er i år (2017) 500 år siden reformasjonen startet. Les om teologiprofessor Tarald Rasmussens betraktninger om Luthers syn på jødene. Hvordan bør, etter din mening, Luthers antisemittisme presenteres i dag? Forestill deg at du er historiker og skal delta i en presentasjon av Luthers tanker. Hvilke utfordringer ser du ved det?
Kyrkja må ta eit oppgjer

Opplysningstid

Repetisjonsoppgaver

 1. På hvilken måte var opplysningstiden positiv for jødene?
 2. På hvilken måte var opplysningstiden negativ for jødene?
 3. Hvordan oppfattet Voltaire jødene?
 4. Hvordan bidro opplysningstiden til at antisemittismen endret seg?
 5. Hva vil det si å ha borgerrettigheter?

Kildeoppgaver

«Kort sagt, vi anser dem [jødene] som et uvitende og barbarisk folk, som lenge har forent den mest snuskete grådighet med den mest avskyelige overtro og det mest uutryddelige hat mot alle de folk som har tolerert og beriket dem. Vi bør allikevel ikke brenne dem.»

(Voltaire 1756, oversatt og sitert i Håkon Harket: Paragrafen. Eidsvoll, 1814, Oslo 2014, s. 150.)

Les kilden.

Ta utgangspunkt i Voltaire-sitatet i teksten du nettopp har lest.

 1. Hva anklages jødene for her, og hvordan skiller dette seg fra det eldre kristne jødehatet?
 2. Kan du se et mønster her som kan brukes til å oppsummere det som ofte har vært virkeligheten for forfulgte jøder?

Refleksjon

Finn flere opplysninger om Christian Magnus Falsen. Hvilke holdninger hadde han til jødene som du også finner i hovedteksten du har arbeidet med? Ta utgangspunkt i artikkelen under.
Hvorfor ble jødene utestengt på Eidsvoll

Aktualitet

Kampen for borgerrettigheter førte til at jøder og andre religiøse minoriteter fikk de samme rettighetene som andre borgere. Likevel fortsatte antisemittismen. I Norge i dag har alle samme rettigheter, likevel blir jøder og andre minoriteter utsatt for fordommer og diskriminering. Diskuter hva som skal til for at alle i Norge skal oppleve likeverd.

Modernitet

Repetisjonsoppgaver

 1. Hva var forskjellen på Dührings antisemittisme og den tradisjonelle religiøse fiendtligheten mot jødene?
 2. Gi eksempler på at den moderne antisemittismen hang sammen med skepsis til det som var moderne.
 3. Hva var Dreyfus-saken?
 4. Hva er pogromer? Gi konkrete eksempler fra teksten.
 5. Hvorfor skjedde det en radikalisering av antisemittismen etter første verdenskrig?

Kildeoppgaver

«Det er noget uendelig tragisk over dette, at et sparsomt arbeidsomt jordbrukerfolk, som med sit slit har løftet et litet land her oppe i Norden til en høy rangplass i kulturverdenen, skal bli tat slik ved næsen av fremmede snyltere, at det maa ha aartier for at vinde over det. Men vi vet – naar det kommer et fremmed legeme ind i en finstilt maskin, vil det altid bli mer eller mindre ugreie. Og den jødiske race er et slikt fremmedlegeme som ubønhørlig maa bringe forstyrrelse ind i noget saa kulturfint som et jordbrukerfolk.»

(Kilde: Lederartikkel i Bondepartiavisen Namdalen, 1923.)

Les kilden.

 1. Hvilke forestillinger om jødene kommer til uttrykk i dette kildeutdraget fra Bondepartiavisen Namdalen?
 2. I antisemittiske skrifter sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet ble jødene gjerne holdt ansvarlig for negative sider ved det som var moderne. Kan du finne eksempler på dette i kildeutdraget?

Refleksjon

Bruk nettet eller lærer til å få en klar definisjon av begrepet «modernitet».

Les teksten om «Den nordiske motstandsbevegelsen» under. Redegjør kort for disse nazistenes meninger. Du har i hovedteksten lest om at antisemitter på 1800-tallet kritiserte selve moderniteten. Ser du noen slike tendenser i det disse moderne nazistene sier om jøder og andre grupper? Gi konkrete eksempler.
Nå masjerer de i gatene igjen

a) Les kronikken «Pesten vender tilbake» av Ingvar Ambjørnsen. Gi et kort referat av det Ambjørnsen skriver om.
Pesten vender tilbake

b) I teksten står det blant annet:

«I et intervju med Klassekampen i forbindelse med 70-årsdagen for frigjøringen av Auschwitz, snakker Samuel Steinmann om sin mangeårige virksomhet som foredragsholder rundt om på norske skoler. Helt mot slutten sier han: «Det er rørende å snakke med ungdommer. Etterpå kommer de opp og klemmer meg og takker. De vet jo ingenting om dette. Men de er veldig interesserte. Her er det en stor svikt i skoleverket.»

 Skriv en tekst på en halv side med overskriften «Hvorfor lære om Holocaust?».

Aktualitet

Antisemittismen i Polen er nevnt i teksten. De siste årene har polske myndigheter fra flere hold blitt anklaget for å relativisere denne siden ved polsk historie. Forsøk å finne informasjon om dette gjennom søk på Internett. Hvorfor tror du antisemittismen er blitt viktig i moderne polsk samfunnsdebatt?

Nazismen

Repetisjonsoppgaver

1. Hva mente Saul Friedländer med at den nazistiske antisemittismen var en «frelsesantisemittisme»?
2. Hva mener vi med at den nazistiske antisemittismen var preget av «handling»?
3. Når gikk den nazistiske forfølgelsen av jødene over til å bli et folkemord?
4. På hvilken måte drepte de nazistiske maktorganene jøder?
5. Hvordan ble de norske jødene rammet av den nazistiske drapspolitikken?

Kildeoppgaver

«De som kjemper mot NS i dag, kjemper sammen med den revolusjonære jødedom som slavebinder folkene. […] Når man ser det spill som her er i gang, og når vi vet at NS fører en fanatisk og aldri sviktende kamp på sin del av fronten i denne verdenskamp, som avgjør hele menneskehetens skjebne […] Det det gjelder er jo om Europa skal bli et bytte for kaos, hungersnød, bolsjevisme og et forbrytersk jødevelde, eller om det skal lykkes å redde Europa, bryte kapitalens lenker og skape en ny sosial ordning hvor pengenes og jødenes makt er brutt, og grunnlaget kan legges for sosial rettferd og gode kår for hele det arbeidende folk.»

(Kilde: Utdrag fra tale av Vidkun Quisling i Trondheim 6. desember 1942 – halvannen uke etter deportasjonen av 529 norske jøder med skipet Donau 26. november samme år.)

1. Les kildeutdraget. Hva slags kilde er dette?
2. I denne talen av Vidkun Quisling kan du finne igjen flere av de momentene du nettopp har lest om i hovedteksten. Hvilke?
3. Hva forteller det oss at Quisling holdt denne talen halvannen uke etter at de norske jødene ble arrestert og deportert? Drøft.

Refleksjonsoppgave

1. Bruk nettet og leksikon til å skrive en kort biografi om skuespillerinnen Ida Rottmann. Du kan begynne med å lese her.
Ida Gorvitz
Kall teksten din «Hvem var Ida Rottmann?» Kan du knytte det du har lært om Holocaust, til hennes liv og død?

2. Gå inn på http://www.snublestein.no/Samuel-Leon-Steinmann/p=164 og les teksten om Samuel Leon Steinmann. Bruk deretter nettressurser (Wikipedia, SNL etc.) til å skrive en kort biografi om ham. Kan du knytte det du har lært om Holocaust, til hans liv? Og kan du også si noe om Steinmanns formidling om Holocaust etter krigen?

Aktualitet:

I april 2017 ble det kjent at den jødiske foreningen i Umeå var blitt nedlagt som følge av trusler. Søk opp informasjon om denne saken. Kan du trekke sammenligninger mellom dette og det du har lært om nazistisk antisemittisme? Hva er likt, og hva er forskjellig?

Etter 1945

Repetisjonsoppgaver

 1. Hva er en «displaced person»?
 2. Kan du gi eksempler fra teksten på at antisemittismen ga seg voldelige utslag i Europa etter andre verdenskrig?
 3. Hva viser Holocaustsenterets undersøkelse av antisemittiske holdninger i Norge?
 4. Kan du gi to eller tre konkrete eksempler på hvordan antisemittismen gir seg utslag i Midtøsten?
 5. Hvilken betydning har staten Israel hatt for vår tids antisemittiske forestillinger?

Kildeoppgaver

«Selv om vi ikke kan være 100 % sikre på hvem som sto bak denne djevelskapen, så er det i hvert fall ingen tvil om at hele Holocaust-historien er temmelig muggen. Å avsløre holocaust-myten som en bløff er intet mindre enn en avgjørende spiker i likkisten til den ugudelige klikken som i dag kontrollerer de aller høyeste posisjoner innen styre og stell i vår gale verden – og som kontrollerer de fleste såkalte lukkede ”broderskap” a la Skull & bones, etc. Og vi vet stadig mer hvem som i siste instans står bak disse. Vi vet også hvem som finansierte den franske og den russiske revolusjon, finansierte Hitler, Stalin og Churchill, og vi vet hvem som stod bak 11. september. Vi vet også hvem som fikk USA med i 1. verdenskrig – og hvorfor de gjorde det.»

(Utdrag fra artikkel publisert på det norske konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet, april 2010.)

 1. Les kildeutdraget. Hva slags kilde er dette? Hvilke antisemittiske forestillinger kommer til uttrykk?
 2. Forestill deg at du er historiker og skal gjennomgå kildeutdraget. Skriv en kort, kildekritisk tekst der du tar for deg påstandene som fremmes der.

Refleksjon

 • Holocaustbenektelse er et trekk ved moderne antisemittisme. Kan du tenke deg hvorfor så mange antisemitter har behov for å benekte nazistenes forsøk på å utrydde jødene?
 • hit (nrk.no) og les artikkelen om naziorganisasjonen «Den norske motstandsbevegelsen». Kan du sette opp en liste over hvilke grupperinger, ved siden av jøder, organisasjonen uttrykker hat mot? Ser du noe mønster?

Aktualitet

Et trekk ved den moderne antisemittismen er benektelse av Holocaust. Holocaust er ikke det eneste folkemordet som noen forsøker å benekte. Les artikkelen om massedrapet på armenerne utført av tyrkiske myndigheter.
Det Armenske Folkemordet

Bruk deretter nettet til å finne ut av hvordan dette folkemordet omtales i Tyrkia i dag. Du kan starte med å lese artikkelen under. Hva tror du er hovedårsakene til at drapene på armenerne benektes?
Politisk sprengstoff

Konspirasjon

Repetisjonsoppgaver

 1. Hva kjennetegnet Anders Behring Breiviks konspirasjonsteorier?
 2. Kan du finne likheter mellom konspirasjonsteoriene til Breivik og de antisemittiske konspirasjonsteoriene du har lært om?
 3. Hva kjennetegnet konspirasjonsteoriene som ble anvendt forut for folkemordet i Rwanda?
 4. Kan du finne likheter mellom de rwandesiske konspirasjonsteoriene og de antisemittiske konspirasjonsteoriene du har lært om?
 5. Har du selv støtt på konspirasjonsteorier? Hvis ja, hvilke?

Kildeoppgave

«Punkt 1) Enhver hutu må vite at en tutsikvinne, uavhengig av hvem hun måtte være, arbeider for å fremme tutsienes interesser. Som følge av dette betrakter vi enhver hutu som en fiende hvis denne

• gifter seg med en tutsikvinne
• blir venn med en tutsikvinne
• har en tutsikvinne som sekretær eller konkubine

Punkt 4): Enhver hutu må vite at enhver tutsi driver uærlig handel. Hans eneste mål er å sikre sin egen gruppe herredømme. Derfor er enhver hutu som gjør noe av det følgende, å betrakte som en forræder:

• gjør tutsier til handelspartnere
• investerer egne eller offentlige midler i bedrifter eid av tutsier
• låner bort penger til eller låner penger fra en tutsi
• gir tutsier forretningsstøtte (skaffer importlisenser, finansielle lån, byggeområder, offentlige markedsplasser, etc)»

(Utdrag fra «Hutuenes 10 bud», trykt i avisen Kangura i 1990. Her oversatt fra engelsk.)

Les kilden. Hva slags kilde er dette? Les deretter om Blodvernloven i Nazi-Tyskland. Gjør rede for hvilke forskjeller og likheter du finner.
Blodsvernloven_Lovteksten

Refleksjon

Les artikkelen under fra avisen Varden, om norsk-chileneren Bastian Vasquez. Gjør deretter rede for hvilke konspirasjonsteorier som påvirket ham, og som radikaliserte ham. Har du selv støtt på lignende teorier?
Bastians_valg_Varden

Aktualitet

Les artikkelen av John Færseth. Den er lang, så ta deg god tid. Skriv et kort sammendrag av den, der du oppsummerer hva du har lest. Sett opp en liste over hvilke konspirasjonsteorier om barnevernet som sirkulerer på nettet. Skriv en forklaring til hvert punkt på listen, der du peker på likheter og forskjeller i forhold til det du har lært om konspirasjonsteorier om etniske grupper.
Barnevernet – Et komplott mot familien

×